Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 35/2021 rd Plenum Onsdag 7.4.2021 kl. 14.01—15.57

Plenum började kl. 14.01. Plenum avbröts kl. 14.29. Plenum fortsatte kl. 14.45. Plenum avslutades kl. 15.57. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.01—14.29 och 14.45—15.57). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-364061Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Talmanskonferensen har 6.4.2021 överlämnat talmanskonferensens förslag TKF 1/2021 rd till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning. Remissdebatt om förslaget förs i detta plenum. 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020 (B 1/2021 rd). 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 40/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet bordlagt till nästa plenum 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 16/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 18/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 23/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

8.  Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 20/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.4.2021. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 32/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.4.2021. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 7.4.2021 kl. 16.10. Plenum avslutades kl. 15.57.