Senast publicerat 24-05-2021 16:58

Plenarprotokollets huvudsida PR 36/2018 rd Plenum Tisdag 17.4.2018 kl. 14.02—19.35

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 19.35. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.02—16.17 och 18.00—19.35) och andre vice talman Tuula Haatainen (16.17—18.00). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-183779Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 12.4.2018 unionsärendet U 14/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som social- och hälsovårdsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022

Statsrådets redogörelseSRR 1/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 18.5.2018. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet

Regeringens propositionRP 36/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 38/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om hundskatt

Regeringens propositionRP 39/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

7.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till beslut gällande riksdagens arbetsordning i talmanskonferensens förslag TKF 2/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av förslaget till beslut avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen

Regeringens propositionRP 146/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 7/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.4.2018. 

9.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 18.4.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.35.