Senast publicerat 24-05-2021 18:07

Plenarprotokollets huvudsida PR 36/2019 rd Plenum Tisdag 24.9.2019 kl. 14.01—18.03

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 18.03. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.01—14.56 och 17.00—18.03) och andre vice talman Juho Eerola (14.56—17.00). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-260539Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Interpellation om regeringens finans- och sysselsättningspolitik

InterpellationIP 1/2019 rd
Framställande av interpellation

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 

3.  Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna

MedborgarinitiativMI 4/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag

Regeringens propositionRP 19/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 25.9.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.03.