Plenarprotokollets huvudsida
PR
36
2020 rd
Plenum
Torsdag 26.3.2020 kl. 17.19—0.48
Plenum började kl. 17.19. Plenum avbröts kl. 21.07. Plenum fortsatte kl. 21.20. Plenum avslutades 27.3.2020 kl. 00.48. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (17.19—17.59, 20.28—21.07 och 22.28—0.48) och talman Matti Vanhanen (17.59—20.28 och 21.20—22.28). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-293321
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 26.3.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 26-28/2020 rd. Propositionerna RP 26 och 27 tas till remissdebatt i detta plenum. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till en tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 24/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-8/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av tilläggsbudgeten för 2020. Ärendet slutbehandlat. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till senast fredag 27.3.2020 kl. 11.00. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 27.3.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 00.48. 
Senast publicerat 27-03-2020 01:54