Plenarprotokollets huvudsida
PR
37
2016 rd
Plenum
Onsdag 13.4.2016 kl. 13.59—15.58
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 15.58. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (13.59—15.58) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-53152
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 2/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 och 209 § i miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 10/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tilllämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, punktskattelagen, lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av landsvägslagen och banlagen samt vissa lagar som hör samman med dem
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till trafikförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafiksäkerhetsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 125/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och fartygssäkerhetslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 122/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fristående tillandningars upphörande som fastigheter och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 102/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 22/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.4.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tullag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.4.2016. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.4.2016 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan 15.58. 
Senast publicerat 10-11-2016 11:00