Senast publicerat 24-05-2021 16:37

Plenarprotokollets huvudsida PR 37/2016 rd Plenum Onsdag 13.4.2016 kl. 13.59—15.58

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 15.58. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (13.59—15.58) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-53152Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 2/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 2/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 och 209 § i miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 10/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 10/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Regeringens propositionRP 55/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tilllämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, punktskattelagen, lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Regeringens propositionRP 56/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av landsvägslagen och banlagen samt vissa lagar som hör samman med dem

Regeringens propositionRP 49/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång

Regeringens propositionRP 50/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

Regeringens propositionRP 51/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

Regeringens propositionRP 52/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

Regeringens propositionRP 53/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till trafikförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 123/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2016 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafiksäkerhetsavgift

Regeringens propositionRP 125/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 125/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och fartygssäkerhetslagen

Regeringens propositionRP 122/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 122/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fristående tillandningars upphörande som fastigheter och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 102/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 102/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

Regeringens propositionRP 22/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 22/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet

Statsrådets redogörelseSRR 2/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.4.2016. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tullag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 153/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.4.2016. 

18.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.4.2016 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan 15.58.