Senast publicerat 24-05-2021 17:20

Plenarprotokollets huvudsida PR 37/2021 rd Plenum Torsdag 8.4.2021 kl. 16.00—19.18

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.18. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.58) och förste vice talman Tarja Filatov (17.58—19.18). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-364490Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Jussi Saramo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om hanteringen av coronavirusepidemin (Kaisa Juuso saf)

Muntligt spörsmålMFT 66/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om hanteringen av coronavirusepidemin (Petteri Orpo saml)

Muntligt spörsmålMFT 67/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om hanteringen av coronavirusepidemin (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 68/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om hanteringen av coronavirusepidemin (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 69/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om hanteringen av coronavirusepidemin (Hanna Sarkkinen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 70/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor

Regeringens propositionRP 41/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur

Regeringens propositionRP 25/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 32/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 32/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 20/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 20/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 5/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.4.2021. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 9.4.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.18.