Senast publicerat 24-05-2021 16:16

Plenarprotokollets huvudsida PR 38/2015 rd Plenum Onsdag 23.9.2015 kl. 14.00

1.  Namnupprop

2.  Interpellation om utbildningsnedskärningarnas konsekvenser för tillväxten, jämlikheten i utbildningen och kunskapsnivån

InterpellationIP 1/2015 rd
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2015

Regeringens propositionRP 19/2015 rd
Remissdebatt

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Regeringens propositionRP 17/2015 rd
Remissdebatt

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Regeringens propositionRP 18/2015 rd
Remissdebatt

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 20/2015 rd
Remissdebatt

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Keva, om finansiering av statens pensionsskydd och om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd

Regeringens propositionRP 21/2015 rd
Remissdebatt

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 22/2015 rd
Remissdebatt

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om handel med utsäde och om upphävande av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten

Regeringens propositionRP 23/2015 rd
Remissdebatt

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, vägtrafiklagen och 23 kap. 9 och 12 i strafflagen

Regeringens propositionRP 24/2015 rd
Remissdebatt

11.  Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2015 års riksdag

BerättelseB 18/2015 rd
Remissdebatt

12.  Nästa plenum