Plenarprotokollets huvudsida
PR
38
2017 rd
Plenum
Tisdag 18.4.2017 kl. 14.00—16.24
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.24. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—16.24) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-119589
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 12.4.2017 överlämnat regeringens proposition RP 36/2017 rd 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om införande av 7 § och 35 § 1 mom. 1 punkten i lagen om utstationering av arbetstagare
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och 41 § i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 47 § i lagen om försvarsmakten
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till transportbalk och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fängelselagen, häktningslagen och lagen om verkställighet av samhällspåföljder
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 263/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa paragrafer i gruvlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 10/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.4.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.4.2017. 
13
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 19.4.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.24. 
Senast publicerat 1.9.2017 14:38