Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 38/2017 rd Plenum Tisdag 18.4.2017 kl. 14.00—16.24

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.24. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—16.24) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-119589Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 12.4.2017 överlämnat regeringens proposition RP 36/2017 rd 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om införande av 7 § och 35 § 1 mom. 1 punkten i lagen om utstationering av arbetstagare

Regeringens propositionRP 34/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och 41 § i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag

Regeringens propositionRP 35/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 47 § i lagen om försvarsmakten

Regeringens propositionRP 30/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till transportbalk och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 161/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 3/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

Regeringens propositionRP 188/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fängelselagen, häktningslagen och lagen om verkställighet av samhällspåföljder

Regeringens propositionRP 263/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 263/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa paragrafer i gruvlagen

Regeringens propositionRP 10/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 10/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 22/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.4.2017. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 19/2017 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.4.2017. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 19.4.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.24.