Plenarprotokollets huvudsida
PR
38
2020 rd
Plenum
Fredag 27.3.2020 kl. 16.00—18.11
Plenum började kl. 16.00. Plenum avbröts kl. 17.14. Plenum fortsatte kl. 17.46. Plenum avslutades kl. 18.11. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (16.00—16.28 och 17.46—18.11) och förste vice talman Antti Rinne (16.28—17.14) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-293627
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 26/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 27/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
4
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 27.3.2020. 
5
Meddelanden
Övriga meddelanden
Statsrådet har idag utfärdat statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen (Ö 9/2020 rd), med vilken den till riksdagen tidigare lämnade statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen (M 8) upphävs. Behandlingen av ärendet M 8/2020 förfaller. På grund av ärendets brådskande natur tas det till remissbehandling i detta plenum. 
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
7
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 27.3.2020 kl. 19.30. Plenum avslutades kl. 18.11. 
Senast publicerat 27-03-2020 20:45