Senast publicerat 24-05-2021 18:07

Plenarprotokollets huvudsida PR 38/2020 rd Plenum Fredag 27.3.2020 kl. 16.00—18.11

Plenum började kl. 16.00. Plenum avbröts kl. 17.14. Plenum fortsatte kl. 17.46. Plenum avslutades kl. 18.11. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (16.00—16.28 och 17.46—18.11) och förste vice talman Antti Rinne (16.28—17.14) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-293627Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag

Regeringens propositionRP 26/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 26/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 27/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 27/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 7/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 7/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 27.3.2020. 

5.  Meddelanden

5.1.  Övriga meddelanden

Statsrådet har idag utfärdat statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen (Ö 9/2020 rd), med vilken den till riksdagen tidigare lämnade statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen (M 8) upphävs. Behandlingen av ärendet M 8/2020 förfaller. På grund av ärendets brådskande natur tas det till remissbehandling i detta plenum. 

6.  Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 9/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 27.3.2020 kl. 19.30. Plenum avslutades kl. 18.11.