Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 38/2021 rd Plenum Fredag 9.4.2021 kl. 13.00—14.20

Plenum började kl. 13.00. Plenum avbröts kl. 13.34. Plenum fortsatte kl. 14.15. Plenum avslutades kl. 14.20. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.00—13.34 och 14.15—14.20). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-364819Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 8.4.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 44-50/2021 rd. 

2.2.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 8.4.2021 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 1/2021 rd: Statrådets utbildningspolitiska redogörelse. 

2.3.  Övriga meddelanden

Statsrådets har 8.4.2021 överlämnat statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Ö 6/2021 vp). 

2.4.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 59, 86, 88, 92, 93, 95, 98, 99, 101, 103–118, 120–126, 128–136, 138–141, 143, 145–150, 154, 160, 165, 168/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.5.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 7.4.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 21-32/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företagRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposit-ion med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)

Regeringens propositionRP 27/2021 rd
Regeringens propositionRP 37/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionerna RP 27/2021 rd och RP 37/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 5/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 6/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning utfärdad 28.3.2021 om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom inte upphävs. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 9.4.2021. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 9.4.2021 kl. 14.30. Plenum avslutades kl. 14.20.