Senast publicerat 24-05-2021 17:20

Plenarprotokollets huvudsida PR 39/2021 rd Plenum Fredag 9.4.2021 kl. 14.30—14.33

Plenum började kl. 14.30. Plenum avslutades kl. 14.33. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.30—14.33). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-364827Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 7/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2021 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 18/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.4.2021. 

4.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 14.4.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.33.