Senast publicerat 24-05-2021 16:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 4/2016 rd Plenum Tisdag 9.2.2016 kl. 14.01—19.29

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 19.29. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.01—17.00 och 18.07—19.29) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.00—18.07) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-40616Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2016 och de viktigaste propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen

Statsministerns upplysningSU 1/2016 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

3.  Joakim Strands begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet

Begäran om befrielseBEF 1/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Stefan Wallins begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i finansutskottet

Begäran om befrielseBEF 2/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Mats Löfströms begäran om befrielse från uppdraget som medlem i jord- och skogsbruksutskottet

Begäran om befrielseBEF 3/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk

Regeringens propositionRP 136/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utsökningsbalken och av 11 § i lagen om preskription av skulder

Regeringens propositionRP 137/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av semesterlagen, semesterlagen för sjömän och sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 145/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 a och 9 kap. i strafflagen och av 3 § i lagen om parkeringsövervakning

Regeringens propositionRP 1/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om kommersiell godstransport på väg

Regeringens propositionRP 143/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen

Regeringens propositionRP 149/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddare

Regeringens propositionRP 134/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare och av 4 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 152/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Regeringens propositionRP 140/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen

Regeringens propositionRP 65/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2016. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 10.2.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 19.29.