Senast publicerat 24-05-2021 16:37

Plenarprotokollets huvudsida PR 40/2016 rd Plenum Onsdag 20.4.2016 kl. 13.59—17.51

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 17.51. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—16.01) och andre vice talman Paula Risikko (16.01—17.51) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-54535Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Regeringens propositionRP 59/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och till lagar om ändring av 13 § i lagen om småbarnspedagogik och av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 60/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktionsområdet för högklassig utsädespotatis

Regeringens propositionRP 61/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

Regeringens propositionRP 62/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till trafikförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 123/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-11. i proposition RP 123/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafiksäkerhetsavgift

Regeringens propositionRP 125/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 125/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och fartygssäkerhetslagen

Regeringens propositionRP 122/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände konventionen i proposition RP 122/2015 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 122/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fristående tillandningars upphörande som fastigheter och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 102/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 102/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

Regeringens propositionRP 22/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 kap. 10 § i arbetsavtalslagen

LagmotionLM 15/2016 rdAnna Kontula vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Regeringens propositionRP 16/2016 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.4.2016. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 kap. i strafflagen och av 6 och 7 kap. i tvångsmedelslagen

Regeringens propositionRP 4/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.4.2016. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion

Regeringens propositionRP 38/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 6/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.4.2016. 

15.  Nästa plenum