Plenarprotokollets huvudsida
PR
40
2018 rd
Plenum
Tisdag 24.4.2018 kl. 14.00—16.07
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.07. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.00—15.41) och andre vice talman Tuula Haatainen (15.41—16.07). 
En delegation under ledning av ordföranden i den lagstiftande församlingen i Mumbai Ramraje Naik Nimbalkar anlände för att följa plenum cirka klockan 14.50. 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2018-AK-185753
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Övriga meddelanden
Ledamot Harry Harkimo meddelade den 19 april 2018 att han har utträtt ur Samlingspartiets riksdagsgrupp med verkan från och med den dagen och att han inte går med i någon annan riksdagsgrupp. 
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 19.4.2018 unionsärendena U 15-17/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till i ärende U 15 och lagutskottet ska lämna utlåtande till i ärendena U 16 och 17. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare samt 15 § i polisförvaltningslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Livsmedelsverket och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 8/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.4.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.4.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.4.2018. 
13
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 25.4.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.07. 
Senast publicerat 24-04-2018 18:03