Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 40/2021 rd Plenum Onsdag 14.4.2021 kl. 14.00—18.30

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.30. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—16.00 och 17.57—18.30) och andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.57). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-365687Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 19/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 44/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 6/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 32/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 18/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 3/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 18/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 20/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 20/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 15.4.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.30.