Senast publicerat 24-05-2021 18:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 41/2019 rd Plenum Onsdag 2.10.2019 kl. 13.59—16.44

Plenum började kl. 13.59. Plenum avbröts kl. 14.33. Plenum fortsatte kl. 14.52. Plenum avslutades kl. 16.44. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (13.59—14.33 och 14.52—15.45) och andre vice talman Juho Eerola (15.45—16.44). 

Plenum inleddes med en tyst minut med anledning av händelserna i Kuopio. 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-262151Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Kulmuni och Kaikkonen)

Statsrådets skrivelseSR 4/2019 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 21/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet bordlagt till nästa plenum 

4.  Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar

MedborgarinitiativMI 6/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet

Regeringens propositionRP 20/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av folkpensionslagen

Regeringens propositionRP 15/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 15/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Regeringens propositionRP 16/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 16/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

BerättelseB 7/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 1/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019. 

9.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018

BerättelseB 12/2019 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Chile om luftfart

Regeringens propositionRP 12/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 1/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kenya om luftfart

Regeringens propositionRP 13/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Mexiko om luftfart

Regeringens propositionRP 14/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 3/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter samt 29 § i lagen om överlåtelseskatt

Regeringens propositionRP 8/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 3/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 9/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019. 

15.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 2.10.2019 kl. 17.15. Plenum avslutades kl. 16.44.