Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 41/2021 rd Plenum Torsdag 15.4.2021 kl. 16.00—18.26

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.26. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (16.00—18.01) och andre vice talman Juho Eerola (18.01—18.26). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-366198Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 90, 142, 151–153, 155–159, 163, 164, 166, 167/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Matti Vanhanen utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen kommunikationsminister Timo Harakka 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

3.1.  Muntlig fråga om lindrad beskattning (Mikko Lundén saf)

Muntligt spörsmålMFT 71/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om regeringens halvtidsöversyn (Elina Lepomäki saml)

Muntligt spörsmålMFT 72/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om att avhjälpa vårdunderskottet (Päivi Räsänen kd)

Muntligt spörsmålMFT 73/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om åtgärder som gäller upprätthållande av arbetsförmågan (Heli Järvinen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 74/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om tillståndsprocesserna vid arbetsrelaterad inflyttning (Eva Biaudet sv)

Muntligt spörsmålMFT 75/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.6.  Muntlig fråga om anskaffning av Sputnik-vaccinet (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 76/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.7.  Muntlig fråga om den 100-åriga läropliktslagen (Jukka Gustafsson sd)

Muntligt spörsmålMFT 77/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.8.  Muntlig fråga om situationen i Ukraina (Mikko Savola cent)

Muntligt spörsmålMFT 78/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 32/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 32/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gentekniklagen

Regeringens propositionRP 49/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 48/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 255/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.4.2021. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 16/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.4.2021. 

9.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 6/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.4.2021. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor

Regeringens propositionRP 41/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.4.2021. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 15.4.2021 kl. 18.40. Plenum avslutades kl. 18.26.