Senast publicerat 24-05-2021 17:35

Plenarprotokollets huvudsida PR 42/2020 rd Plenum Måndag 30.3.2020 kl. 14.01—19.42

Plenum började kl. 14.01. Plenum avbröts kl. 16.08. Plenum fortsatte kl. 16.25. Plenum avslutades kl. 19.42. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.01—15.58) och förste vice talman Antti Rinne (15.58—16.08 och 16.25—19.42). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-294021Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 4/2020 rd till utskott. 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019 (B 2/2020 rd). 

2.3.  Övriga meddelanden

Statsrådet har 27.3.2020 överlämnat statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen (Ö 10/2020 rd). Förordningen tas till remissdebatt i detta plenum. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag

Regeringens propositionRP 26/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2020 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-293917
Förslag till uttalande 30.3.2020
Bilaga 3A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 26/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 27/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 27/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen

Övrigt ärendeÖ 10/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 108/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 108/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen och 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Regeringens propositionRP 104/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 104/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 103/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 103/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gödselsfabrikat

Regeringens propositionRP 3/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 3/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 2/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-21. i proposition RP 2/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

Regeringens propositionRP 1/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 1/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik

Regeringens propositionRP 11/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 11/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet och av 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln

Regeringens propositionRP 100/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2020 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände protokollen och förklaringen i proposition RP 100/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 100/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Regeringens propositionRP 19/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statskontoret och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Regeringens propositionRP 20/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 21/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Regeringens propositionRP 22/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 23/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet

Regeringens propositionRP 28/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

20.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 1.4.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.42.