Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 43/2017 rd Plenum Onsdag 26.4.2017 kl. 14.01—17.55

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 17.55. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.01—16.02) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.02—17.55) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-121257Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa paragrafer i gruvlagen

Regeringens propositionRP 10/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2017 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-121096
Ändringsförslag 21.4.2017
Bilaga 2A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 10/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 2 kap. i polislagen

Regeringens propositionRP 37/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 39/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016

BerättelseB 10/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

6.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016

BerättelseB 11/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

7.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016

BerättelseB 12/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 185 § i utlänningslagen och 17 kap. i strafflagen

LagmotionLM 14/2017 rdVeera Ruoho saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 15/2017 rdMatti Semi vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Övervakning av finanspolitiken vid mitten av valperioden 2015–2018

BerättelseB 18/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.4.2017. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 20/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.4.2017. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 27.4.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.55.