Plenarprotokollets huvudsida
PR
43
2017 rd
Plenum
Onsdag 26.4.2017 kl. 14.01—17.55
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 17.55. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.01—16.02) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.02—17.55) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-121257
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa paragrafer i gruvlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-121096
Ändringsförslag 21.4.2017
Bilaga 2A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 10/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 2 kap. i polislagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 185 § i utlänningslagen och 17 kap. i strafflagen
Lagmotion
Veera
Ruoho
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Matti
Semi
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Övervakning av finanspolitiken vid mitten av valperioden 2015–2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.4.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.4.2017. 
12
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 27.4.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.55. 
Senast publicerat 20.9.2017 10:30