Senast publicerat 24-05-2021 16:58

Plenarprotokollets huvudsida PR 43/2018 rd Plenum Fredag 27.4.2018 kl. 13.01—13.59

Plenum började kl. 13.01. Plenum avslutades kl. 13.59. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (13.01—13.59). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-187110Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Ledamot Harry Harkimo har den 26 april 2018 anmält att han bildat en riksdagsgrupp med namnet Liike Nyt (liik.), på svenska Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp (liik). 

2.2.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 26.4.2018 unionsärendena U 18-20/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 18 och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 19 och 20. 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 105, 106, 111–116, 120, 121, 124/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Interpellation om arbetsvillkoren för unga

InterpellationIP 2/2018 rd
Framställande av interpellation

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 

4.  Talmanskonferensens förslag till sittordning för ledamöterna

Riksdagsarbete diverseRAD 1/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände talmanskonferens förslag. 

5.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 50/2018 rd
Val

Riksdagen valde Simon Elo till ersättare i stora utskottet. 

6.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 51/2018 rd
Val

Riksdagen valde Tiina Elovaara till ersättare i finansutskottet. 

7.  Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet

ValVAL 52/2018 rd
Val

Riksdagen valde Lea Mäkipää till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet. 

8.  Fyllnadsval till ekonomiutskottet

ValVAL 53/2018 rd
Val

Riksdagen valde Lea Mäkipää till medlem i ekonomiutskottet. 

9.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 54/2018 rd
Val

Riksdagen valde Simon Elo till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet. 

10.  Harry Harkimos begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Begäran om befrielseBEF 30/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

11.  Hannakaisa Heikkinens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Begäran om befrielseBEF 31/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

12.  Niilo Keränens begäran om befrielse från uppdraget som medlem iarbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Begäran om befrielseBEF 32/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Livsmedelsverket och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 8/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 6/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 8/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

BerättelseB 6/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

15.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2017

BerättelseB 20/2017 rd
Utskottets betänkandeReUB 2/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018. 

16.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2017Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet år 2017

BerättelseB 1/2018 rd
BerättelseB 19/2017 rd
Utskottets betänkandeReUB 1/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 38/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån, aravabegränsningslagen och 16 a § i lagen om bostadsrättsbostäder

Regeringens propositionRP 12/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 195/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018. 

20.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 2.5.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.59.