Plenarprotokollets huvudsida
PR
43
2020 rd
Plenum
Onsdag 1.4.2020 kl. 14.01—20.54
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 20.54. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.01—16.02), andre vice talman Juho Eerola (16.02—17.56) och förste vice talman Antti Rinne (17.56—20.54). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-294534
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 31.3.2020 överlämnat regeringens proposition RP 29/2020 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 
2.2
Övriga meddelanden
Statsrådet har 31.3.2020 överlämnat statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen (Ö 11/2020 rd), statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen (Ö 12/2020 rd), statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen (Ö 13/2020 rd), statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen (Ö 14/2020 rd) och statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom (Ö 15/2020 rd). Förordningarna tas till remissdebatt i detta plenum. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
9
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 2.4.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.54. 
Senast publicerat 23-04-2020 09:36