Senast publicerat 24-05-2021 17:20

Plenarprotokollets huvudsida PR 43/2021 rd Plenum Tisdag 20.4.2021 kl. 14.00—15.03

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.03. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (14.00—15.03). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-366865Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 15.4.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 51-56/2021 rd. Propositionerna RP 52 och 53 tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 15.4.2021 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 2/2021 rd om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032. 

2.3.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 20/2021 rd till utskott. 

2.4.  Övriga meddelanden

Statsrådet har 15.4.2021 överlämnat statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Ö 7/2021 rd). 

3.  Jouni Ovaskas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunikationsutskottet

Begäran om befrielseBEF 11/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Mikko Kinnunens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsutskottet

Begäran om befrielseBEF 12/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar

Regeringens propositionRP 53/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. i strafflagen

Regeringens propositionRP 52/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 255/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 255/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 16/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-11. i proposition RP 16/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna

Regeringens propositionRP 5/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 5/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 18/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 18/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor

Regeringens propositionRP 41/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 41/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 22.4.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 15.03.