Plenarprotokollets huvudsida
PR
44
2018 rd
Plenum
Onsdag 2.5.2018 kl. 13.59—18.58
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 18.58. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (13.59—15.58 och 17.59—18.58) och talman Paula Risikko (15.58—17.59). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-187683
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017 (B 10/2018 vp). 
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017, Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017 och Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017 (B 13-15/2018 rd). 
Fyllnadsval till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Val
VAL 55/2018 rd
Val
Riksdagen valde Arto Pirttilahti och Eero Reijonen till medlemmar och Kaj Turunen till ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Martti Mölsäs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i miljöutskottet
Begäran om befrielse
BEF 33/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottet, lagutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 200/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 190/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 20/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2017
Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet år 2017
Berättelse
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 1/2018 rd och B 19/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån, aravabegränsningslagen och 16 a § i lagen om bostadsrättsbostäder
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 12/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 38/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
14
Motion om eutanasi för en god död
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.5.2018. 
15
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 3.5.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.58. 
Senast publicerat 02-05-2018 20:06