Senast publicerat 24-05-2021 18:09

Plenarprotokollets huvudsida PR 44/2019 rd Plenum Fredag 4.10.2019 kl. 12.59—13.56

Plenum började kl. 12.59. Plenum avbröts kl. 13.06. Plenum fortsatte kl. 13.15. Plenum avslutades kl. 13.56. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (12.59—13.06 och 13.15—13.56). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2019-AK-262497Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 3.10.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 22, 23/2019 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 98-104, 106, 107, 110, 119/2019 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Interpellation om regeringens finans- och sysselsättningspolitik

InterpellationIP 1/2019 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-262996
Förslag om misstroende 1.10.2019
Bilaga 3A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Mika Karis begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd

Begäran om befrielseBEF 8/2019 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Jukka Gustafssons begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Finlands Banks revisorer

Begäran om befrielseBEF 9/2019 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 24 kap. i strafflagen

LagmotionLM 5/2019 rdMari Rantanen saf m.fl. 
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 21/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.10.2019. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 4.10.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 13.56.