Senast publicerat 24-05-2021 17:35

Plenarprotokollets huvudsida PR 44/2020 rd Plenum Torsdag 2.4.2020 kl. 16.02—22.05

Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 22.05. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (16.02—17.59), andre vice talman Juho Eerola (17.59—19.57) och förste vice talman Antti Rinne (19.57—22.05). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-295149Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Valförrättning

Fyllnadsval för att öka antalet ersättare i vissa utskott förrättas i plenum fredagen den 3 april 2020. Plenum börjar klockan 13. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Katri Kulmuni utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen undervisningsminister Li Andersson utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka miljö- och klimatminister Krista Mikkonen inrikesminister Maria Ohisalo vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

3.1.  Muntlig fråga om stödjande av företagen under coronavirussituationen (Sakari Puisto saf)

Muntligt spörsmålMFT 43/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om tillräckligheten av skyddsutrustning under coronavirusepidemin (Sari Sarkomaa saml)

Muntligt spörsmålMFT 44/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om utökande av testandet under coronavirusepidemin (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 45/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om företagssaneringsförfarandet under coronaviruepidemin (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 46/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om att stödja ensamföretagare under coronavirusepidemin (Ilmari Nurminen sd)

Muntligt spörsmålMFT 47/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.6.  Muntlig fråga om utnyttjande av erfarenheterna från distansundervisiningen under coronavirusepidemin (Hilkka Kemppi cent)

Muntligt spörsmålMFT 51/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.7.  Muntlig fråga om problem som undantagstillståndet gett upphov till inom barnskyddet (Emma Kari gröna)

Muntligt spörsmålMFT 48/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.8.  Muntliga fråga om att stödja familjerna under coronavirusepidemin (Mai Kivelä vänst)

Muntligt spörsmålMFT 49/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.9.  Muntlig fråga om förutsättningar för att avskaffa begränsningarna i samband med coronavirusepidemin (Anders Adlercreutz sv)

Muntligt spörsmålMFT 50/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 108/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 108/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen och 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Regeringens propositionRP 104/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 104/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 103/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 103/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gödselsfabrikat

Regeringens propositionRP 3/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 3/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 2/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-21. i proposition RP 2/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

Regeringens propositionRP 1/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 1/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Meddelanden

10.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 2.4.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 30-40/2020 rd. Propositionerna RP 32, 33 och 35-40 tas till remissdebatt i detta plenum. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 32/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta

Regeringens propositionRP 33/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 35/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av utlänningslagen och lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Regeringens propositionRP 36/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär sänkning under år 2020 av försäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare

Regeringens propositionRP 37/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor

Regeringens propositionRP 38/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner

Regeringens propositionRP 39/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Regeringens propositionRP 40/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

19.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagenÖvrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagenÖvrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 11/2020 rd
Övrigt ärendeÖ 12/2020 rd
Övrigt ärendeÖ 14/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 9/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 2.4.2020. 

20.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 15/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 10/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 2.4.2020. 

21.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 2.4.2020 kl. 22.15. Plenum avslutades kl. 22.05.