Senast publicerat 24-05-2021 16:16

Plenarprotokollets huvudsida PR 45/2015 rd Plenum Tisdag 6.10.2015 kl. 14.02—21.11

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades klockan 21.11. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.02—15.58), förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.58—17.57) och andre vice talman Paula Risikko (17.57—21.11) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-16491Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 1.10.2015 unionsärendena U 14-17/2015 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till i ärende U 14-16 och miljöutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till i ärende U 17. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016

Regeringens propositionRP 30/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga fackutskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 5.11.2015. 

4.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016—2019

Statsrådets redogörelseSRR 1/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till senast 23.10.2015. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om domstolsavgifter samt till lagar om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna och 28 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar

Regeringens propositionRP 29/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 31/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015.. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättelse av beskattningen utifrån uppgifter som lämnats på eget initiativ år 2016

Regeringens propositionRP 32/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015.. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 33/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015.. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 34/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015.. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i avfallsskattelagen

Regeringens propositionRP 35/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015.. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 36/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015.. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 37/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 49 § i universitetslagen och 43 § i yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 38/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över rättstolkar

Regeringens propositionRP 39/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 40/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd, lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och 3 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket

Regeringens propositionRP 41/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Regeringens propositionRP 42/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om spårbunden stadstrafik

Regeringens propositionRP 43/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Regeringens propositionRP 44/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015.. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet samt om ändring av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 45/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentsäkerhetslagen och av 21 § i hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 46/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer och lag om ändring av 11 kap. 2 § i revisionslagen

Regeringens propositionRP 47/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten, lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och lagen om patientens ställning och rättigheter

Regeringens propositionRP 48/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 49/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 § i folkpensionslagen

Regeringens propositionRP 50/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

Regeringens propositionRP 51/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Regeringens propositionRP 52/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 1 § i lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet

Regeringens propositionRP 53/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 286/2014 rd
Utskottets betänkandeGrUB 3/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.10.2015. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2015

Regeringens propositionRP 19/2015 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1-4/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.10.2015. 

31.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 7.10.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan.