Plenarprotokollets huvudsida
PR
45
2015 rd
Plenum
Tisdag 6.10.2015 kl. 14.02—21.11
Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades klockan 21.11. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.02—15.58), förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.58—17.57) och andre vice talman Paula Risikko (17.57—21.11) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-16491
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 1.10.2015 unionsärendena U 14-17/2015 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till i ärende U 14-16 och miljöutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till i ärende U 17. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga fackutskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 5.11.2015. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016—2019
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till senast 23.10.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om domstolsavgifter samt till lagar om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna och 28 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättelse av beskattningen utifrån uppgifter som lämnats på eget initiativ år 2016
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i avfallsskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 49 § i universitetslagen och 43 § i yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över rättstolkar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd, lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och 3 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om spårbunden stadstrafik
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015.. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet samt om ändring av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentsäkerhetslagen och av 21 § i hälso- och sjukvårdslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer och lag om ändring av 11 kap. 2 § i revisionslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten, lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och lagen om patientens ställning och rättigheter
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 § i folkpensionslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 1 § i lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.10.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2015
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.10.2015. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 7.10.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan. 
Senast publicerat 21-12-2015 10:02