Senast publicerat 24-05-2021 17:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 45/2017 rd Plenum Fredag 28.4.2017 kl. 12.58—13.32

Plenum började kl. 12.58. Plenum avslutades kl. 13.32. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (12.58—13.32). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-121823Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 27.4.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 40-43/2017 rd 

2.2.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 28.4.2017 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 4/2017 rd om planen för de offentliga finanserna 2018-2021. 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 125, 128, 131, 133–136, 138, 140, 141, 143, 144, 147/2017 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om europeiskt småmålsförfarande, lagen om europeiskt betalningsföreläggande och 2 § i lagen om domstolsavgifter

Regeringens propositionRP 24/2017 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 24/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen angående ägors fredande mot skada av husdjur och om ändring av 35 § i renskötsellagen

Regeringens propositionRP 7/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 7/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition med förslag till lag om Hossa nationalpark

Regeringens propositionRP 260/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

6.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om parkeringsövervakning

LagmotionLM 11/2017 rdAntero Vartia gröna m.fl. 
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundinformationssystemet för företagstjänster samt till lagar om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagen om aktiebolaget Finpro Oy

Regeringens propositionRP 18/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 5/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2017. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av handelsregisterlagen

Regeringens propositionRP 14/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2017. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2017. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 2.5.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.32.