Senast publicerat 02-05-2022 10:42

Plenarprotokollets huvudsida PR 45/2022 rd Plenum Onsdag 27.4.2022 kl. 13.59—16.28

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 16.28. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (13.59—14.59) och talman Matti Vanhanen (14.59—16.28). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-21832Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Ordförande och vice ordförande till utskotten

Försvarsutskottet har 26.4.2022 valt ledamot Petteri Orpo till ordförande och ledamot Jari Ronkainen till vice ordförande. 

2.2. Berättelser

Till riksdagen har lämnats Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2021 (B 11/2022 rd). 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattform

Regeringens propositionRP 225/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 225/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Regeringens propositionRP 10/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 12/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 3/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 10/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5. Fyllnadsval till utrikesutskottet

ValVAL 18/2022 rd
Val

Riksdagen valde Peter Östman och Harry Harkimo till ersättare i utrikesutskottet. 

6. Fyllnadsval till försvarsutskottet

ValVAL 19/2022 rd
Val

Riksdagen valde Sari Tanus till ersättare i försvarsutskottet. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Regeringens propositionRP 49/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mynt

Regeringens propositionRP 51/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Regeringens propositionRP 52/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen och lagen om Finlands Banks tjänstemän

Regeringens propositionRP 50/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter, lagen om statliga affärsverk och lagen om statens tjänstekollektivavtal

Regeringens propositionRP 53/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och 15 § i lagen om elektroniska recept

Regeringens propositionRP 29/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 29/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13. Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 53 § i Finlands grundlag och 6 § i lagen om medborgarinitiativ

LagmotionLM 92/2020 rdSebastian Tynkkynen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

14. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 kap. i strafflagen

LagmotionLM 20/2022 rdSebastian Tynkkynen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

15. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 28.4.2022 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.28.