Senast publicerat 24-05-2021 16:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 46/2015 rd Plenum Onsdag 7.10.2015 kl. 14.00—18.06

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.06. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—16.29) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.29—18.06) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-16679Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsministerns upplysning om spetsprojekt och reformer

Statsministerns upplysningSU 2/2015 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2015

Regeringens propositionRP 19/2015 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1-4/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2015 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen

Regeringens propositionRP 26/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Regeringens propositionRP 27/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

Regeringens propositionRP 28/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 54/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 55/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 193 § i utlänningslagen

Regeringens propositionRP 56/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 57/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Regeringens propositionRP 58/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 59/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strålsäkerhetscentralen

Regeringens propositionRP 60/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 285/2014 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 285/2014 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 286/2014 rd
Utskottets betänkandeGrUB 3/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 286/2014 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen

Regeringens propositionRP 12/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 12/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Regeringens propositionRP 15/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.10.2015. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 11/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.10.2015. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 8.10.2015 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan.