Plenarprotokollets huvudsida
PR
46
2015 rd
Plenum
Onsdag 7.10.2015 kl. 14.00—18.06
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.06. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—16.29) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.29—18.06) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-16679
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Statsministerns upplysning om spetsprojekt och reformer
Statsministerns upplysning
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2015
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 193 § i utlänningslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strålsäkerhetscentralen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 285/2014 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 286/2014 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 12/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.10.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.10.2015. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 8.10.2015 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan. 
Senast publicerat 09-03-2016 10:42