Plenarprotokollets huvudsida
PR
46
2018 rd
Plenum
Fredag 4.5.2018 kl. 13.03—13.32
Plenum började kl. 13.03. Plenum avslutades kl. 13.32. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.03—13.32). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-188281
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 3.5.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 60-63/2018 rd 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 109, 117-119, 122, 123, 125, 130, 152/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
2.3
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Regeringens årsberättelse 2017 (B 11/2018 rd). 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 188/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 195/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Motion om eutanasi för en god död
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-188318
Förslag till uttalande 3.5.2018
Bilaga 5A
Enda behandlingen
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 2/2017 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Tiina Elovaaras begäran om befrielse från uppdraget som medlem i lagutskottet
Begäran om befrielse
BEF 34/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Lea Mäkipääs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i revisionsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 35/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
11
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 8.5.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.32. 
Senast publicerat 4.5.2018 15:51