Plenarprotokollets huvudsida PR 46/2018 rd Plenum Fredag 4.5.2018 kl. 13.03—13.32

Plenum började kl. 13.03. Plenum avslutades kl. 13.32. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.03—13.32). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-188281Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 3.5.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 60-63/2018 rd 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 109, 117-119, 122, 123, 125, 130, 152/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Regeringens årsberättelse 2017 (B 11/2018 rd). 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid

Regeringens propositionRP 188/2017 rd
Utskottets betänkandeAjUB 4/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 188/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 195/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 195/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Motion om eutanasi för en god död

MedborgarinitiativMI 2/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-188318
Förslag till uttalande 3.5.2018
Bilaga 5A
Enda behandlingen

Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 2/2017 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Tiina Elovaaras begäran om befrielse från uppdraget som medlem i lagutskottet

Begäran om befrielseBEF 34/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

7.  Lea Mäkipääs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i revisionsutskottet

Begäran om befrielseBEF 35/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

8.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017

BerättelseB 13/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

9.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017

BerättelseB 14/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

10.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017

BerättelseB 15/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 8.5.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.32. 

Senast publicerat 04-05-2018 15:51