Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 47/2021 rd Plenum Tisdag 27.4.2021 kl. 13.59—15.39

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 15.39. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (13.59—15.30) och förste vice talman Tarja Filatov (15.30—15.39). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-368537Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Elina Lepomäki har ändrat sitt namn till Elina Valtonen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 9 och 46 § i vallagen

Regeringens propositionRP 60/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar, temporär ändring av 7 § i lagen om indrivning av fordringar och temporär ändring av 24 § i kreditupplysningslagen

Regeringens propositionRP 59/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på grund av att sjukdomen covid-19 fortsätter

Regeringens propositionRP 64/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordningar om medicintekniska produkter

Regeringens propositionRP 67/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen samt av 69 och 123 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 63/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar

Regeringens propositionRP 53/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 53/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Regeringens propositionRP 254/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.4.2021. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. i sjölagen och fartygsregisterlagen

Regeringens propositionRP 9/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.4.2021. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunallagen och 4 § i lagen om överlåtelseskatt

Regeringens propositionRP 242/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.4.2021. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 28.4.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.39.