Senast publicerat 29-04-2022 15:06

Plenarprotokollets huvudsida PR 47/2022 rd Plenum Fredag 29.4.2022 kl. 12.59—13.25

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.25. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (12.59—13.25). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-22592Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 28.4.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 63-67/2022 rd. 

2.2. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 121, 142, 157, 159-163, 165, 167, 168, 169, 173, 175, 179, 180, 184/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3. Berättelser

Till riksdagen har lämnats Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022 och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2021 (B 1, 9/2022 rd). 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckning

Regeringens propositionRP 106/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 106/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 19/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 19/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn, samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 21/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 21/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om företagssanering och lagen om skuldsanering för privatpersoner samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 238/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7. Meddelanden

7.1. Övriga meddelanden

Bilaga till protokoll EDK-2022-AK-22566
Republikens presidents öppna brev 29.4.2022
Bilaga 7.1A

Republikens presidents öppna brev om en ändring i statsrådet 

7.2. Valförrättning

I stället för Ilkka Kanerva ska riksdagen välja en ersättare till utrikesutskottet och till Finlands delegation i den parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Dessutom ska riksdagen i stället för Petri Honkonen, som utnämnts till medlem av statsrådet, välja en medlem till grundlagsutskottet, en ersättare till finansutskottet och social- och hälsovårdsutskottet samt en ersättare till Folkpensionsanstaltens fullmäktige. Fyllnadsval förrättas i plenum tisdag 3.5.2022 klockan 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast 3.5.2022 klockan 11. 

8. Petri Honkonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Finlands delegation i Europarådet

Begäran om befrielseBEF 10/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

9. Pasi Kivisaaris begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet

Begäran om befrielseBEF 11/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

10. Juha Pylväs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i lagutskottet

Begäran om befrielseBEF 12/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

11. Petteri Orpos begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i utrikesutskottet

Begäran om befrielseBEF 13/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

12. Ville Kaunistos begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kulturutskottet

Begäran om befrielseBEF 14/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

13. Atte Kalevas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsutskottet

Begäran om befrielseBEF 15/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

14. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 3.5.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.25.