Senast publicerat 24-05-2021 16:59

Plenarprotokollets huvudsida PR 48/2018 rd Plenum Onsdag 9.5.2018 kl. 14.03—19.16

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 19.16. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.03—15.59), andre vice talman Tuula Haatainen (15.59—18.01) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.01—19.16). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-189569Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Interpellation om arbetsvillkoren för unga

InterpellationIP 2/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-189271
Förslag om misstroende 8.5.2018
Bilaga 2A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Aktuell debatt om EU:s finansramar

DebattinitiativDI 3/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens årsberättelse 2017

BerättelseB 11/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande till senast 27.9.2018. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ordnande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 62/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Regeringens propositionRP 60/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om EUmiljömärke

Regeringens propositionRP 63/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån, aravabegränsningslagen och 16 a § i lagen om bostadsrättsbostäder

Regeringens propositionRP 12/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan

Regeringens propositionRP 149/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 149/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 25/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 25/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om hundskatt

Regeringens propositionRP 39/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 39/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och till ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

Regeringens propositionRP 42/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 42/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 11 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Regeringens propositionRP 27/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 27/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gasanordningslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 50/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 5/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 50/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 195/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 38/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 38/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Regeringens propositionRP 23/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.5.2018. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor och 6 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft

Regeringens propositionRP 175/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.5.2018. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 15.5.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.16.