Plenarprotokollets huvudsida PR 49/2015 rd Plenum Tisdag 13.10.2015 kl. 14.00—17.26

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.26. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—15.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.59—17.26) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-18664Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunstrukturlagen och om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

Regeringens propositionRP 25/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 31/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättelse av beskattningen utifrån uppgifter som lämnats på eget initiativ år 2016

Regeringens propositionRP 32/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 33/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 34/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i avfallsskattelagen

Regeringens propositionRP 35/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 36/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Regeringens propositionRP 44/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen.. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 61/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och av lagen om ändring av 2 a kap. i strafflagen

Regeringens propositionRP 62/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Regeringens propositionRP 63/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 11 och 11 a § i lönegarantilagen och till lagar om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän, av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, av lagen om alterneringsledighet och av 6 och 23 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen

Regeringens propositionRP 64/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 285/2014 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2015 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände det fakultativa protokollet till konventionen enligt proposition RP 285/2014 rd och godkände att en förklaring avges enligt propositionen. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 285/2014 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 286/2014 rd
Utskottets betänkandeGrUB 3/2015 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände protokollet till konventionen enligt proposition RP 286/2014 rd och godkände att en förklaring lämnas enligt propositionen. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 286/2014 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen

Regeringens propositionRP 12/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 12/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Regeringens propositionRP 15/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 15/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 11/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 11/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 15 § i lagen om fordonstrafikregistret och 105 b § i vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 14/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2015. 

20.  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2014

BerättelseB 8/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2015. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Regeringens propositionRP 52/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2015. 

22.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 14.10.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan. 

Senast publicerat 24-02-2016 13:34