Senast publicerat 24-05-2021 16:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 49/2016 rd Plenum Tisdag 10.5.2016 kl. 14.00—15.59

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.59. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Paula Risikko (14.00—15.59) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-58342Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 4.5.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 72-74/2016 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Verksamhetsberättelse 2015 från Finlands delegation i Nordiska rådet (B 8/2016 rd). 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd

Regeringens propositionRP 72/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Regeringens propositionRP 71/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Försvarshögskolan och av 38 och 38 a § i lagen om försvarsmakten

Regeringens propositionRP 73/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer samt av vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 45/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände protokollet i proposition RP 45/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 45/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. i kyrkolagen

Regeringens propositionRP 47/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 47/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 18/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

Regeringens propositionRP 51/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet till den del det ingår i Finlands behörighet i proposition RP 51/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

Regeringens propositionRP 52/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet till den del det ingår i Finlands behörighet i proposition RP 52/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 52/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

Regeringens propositionRP 53/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet till den del det ingår i Finlands behörighet i proposition RP 53/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 53/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

Regeringens propositionRP 96/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 96/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 31/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 31/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i universitetslagen och 12 § i yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 36/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2016. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tilllämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, punktskattelagen, lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Regeringens propositionRP 56/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2016. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 11.5.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 15.59.