Plenarprotokollets huvudsida
PR
49
2016 rd
Plenum
Tisdag 10.5.2016 kl. 14.00—15.59
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.59. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Paula Risikko (14.00—15.59) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-58342
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 4.5.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 72-74/2016 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Verksamhetsberättelse 2015 från Finlands delegation i Nordiska rådet (B 8/2016 rd). 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Försvarshögskolan och av 38 och 38 a § i lagen om försvarsmakten
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer samt av vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände protokollet i proposition RP 45/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 45/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. i kyrkolagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 47/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet till den del det ingår i Finlands behörighet i proposition RP 51/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet till den del det ingår i Finlands behörighet i proposition RP 52/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 52/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet till den del det ingår i Finlands behörighet i proposition RP 53/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 53/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 96/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 31/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i universitetslagen och 12 § i yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tilllämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, punktskattelagen, lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2016. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 11.5.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 15.59. 
Senast publicerat 01-09-2016 12:52