Senast publicerat 24-05-2021 16:58

Plenarprotokollets huvudsida PR 49/2018 rd Plenum Tisdag 15.5.2018 kl. 14.00—16.23

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.23. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (14.00—15.00 och 16.06—16.23) och talman Paula Risikko (15.00—16.06). 

En delegation under ledning av republiken Islands president Jóhannesson anlände för att följa plenum cirka klockan 14.22. 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-190230Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 9.5.2018 överlämnat regeringens proposition RP 64/2018 rd 

2.2.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 9.5.2018 unionsärendet U 23/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

2.3.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 8.5.2018 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 5/2018 rd: Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla. 

2.4.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 126, 128, 129, 132, 134-139, 141-145/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 61/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor och 6 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft

Regeringens propositionRP 175/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan

Regeringens propositionRP 149/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Regeringens propositionRP 23/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 23/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och till ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

Regeringens propositionRP 42/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände ändringarna i bilagan till konventionen i proposition RP 42/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 42/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 25/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 25/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om hundskatt

Regeringens propositionRP 39/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 39/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 11 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Regeringens propositionRP 27/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 27/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gasanordningslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 50/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 5/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 50/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 16.5.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.23.