Plenarprotokollets huvudsida
PR
49
2018 rd
Plenum
Tisdag 15.5.2018 kl. 14.00—16.23
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.23. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (14.00—15.00 och 16.06—16.23) och talman Paula Risikko (15.00—16.06). 
En delegation under ledning av republiken Islands president Jóhannesson anlände för att följa plenum cirka klockan 14.22. 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-190230
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 9.5.2018 överlämnat regeringens proposition RP 64/2018 rd 
2.2
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 9.5.2018 unionsärendet U 23/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
2.3
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 8.5.2018 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 5/2018 rd: Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 126, 128, 129, 132, 134-139, 141-145/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor och 6 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 23/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och till ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände ändringarna i bilagan till konventionen i proposition RP 42/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 42/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 25/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om hundskatt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 39/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 11 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 27/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gasanordningslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 50/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
12
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 16.5.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.23. 
Senast publicerat 15.5.2018 17:57