Plenarprotokollets huvudsida
PR
49
2019 rd
Plenum
Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57
Plenum började kl. 13.01. Plenum avbröts kl. 13.33. Plenum fortsatte kl. 15.01. Plenum avslutades kl. 16.57. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (13.01—13.33) och andre vice talman Juho Eerola (15.01—16.57). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-265213
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 10.10.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 45-52/2019 rd. 
2.2
Bindningar, SR
Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Harakka) SR 5/2019 rd. 
2.3
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 108, 111, 113–118, 120, 122, 123–125, 128, 129, 131, 135, 140/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 11.11.2019. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 11.11.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)
Vilande lagförslag
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2019. 
28
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 15.10.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.57. 
Senast publicerat 16-10-2019 13:27