Senast publicerat 24-05-2021 18:08

Plenarprotokollets huvudsida PR 49/2019 rd Plenum Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57

Plenum började kl. 13.01. Plenum avbröts kl. 13.33. Plenum fortsatte kl. 15.01. Plenum avslutades kl. 16.57. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (13.01—13.33) och andre vice talman Juho Eerola (15.01—16.57). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-265213Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 10.10.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 45-52/2019 rd. 

2.2.  Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Harakka) SR 5/2019 rd. 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 108, 111, 113–118, 120, 122, 123–125, 128, 129, 131, 135, 140/2019 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Regeringens propositionRP 29/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 11.11.2019. 

4.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023

Statsrådets redogörelseSRR 2/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 11.11.2019. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 28/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Regeringens propositionRP 23/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet

Regeringens propositionRP 24/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 25/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift

Regeringens propositionRP 26/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar

Regeringens propositionRP 27/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 30/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 31/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 32/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 33/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 34/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 35/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 36/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Regeringens propositionRP 37/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 38/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 39/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 40/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 41/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Regeringens propositionRP 42/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner

Regeringens propositionRP 43/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

Regeringens propositionRP 44/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

26.  Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)

Vilande lagförslagVLF 1/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2019. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 6/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2019. 

28.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 15.10.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.57.