Senast publicerat 23-06-2022 11:00

Plenarprotokollets huvudsida PR 49/2022 rd Plenum Onsdag 4.5.2022 kl. 14.00—16.43

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.43. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.00—16.43). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-23830Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om företagssanering och lagen om skuldsanering för privatpersoner samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 238/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2022 rd
Bilaga till protokoll EDK-2022-AK-23822
Förslag till uttalande 4.5.2022
Bilaga 2A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 238/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 15, 89/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3. Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Honkonen)

Statsrådets skrivelseSR 3/2022 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

4. Ano Turtiainens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kommunikationsutskottet

Begäran om befrielseBEF 6/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5. Jari Ronkainens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunikationsutskottet

Begäran om befrielseBEF 16/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens samt till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 65/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 18 § i punktskattelagen

Regeringens propositionRP 66/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om deltagande i sparbankers och hypoteksföreningars möten och stämmor på distans

Regeringens propositionRP 67/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

9. Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

BerättelseB 7/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottet, lagutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 30/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 30/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11. Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

MedborgarinitiativMI 5/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 5/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12. För psykoterapi – Medborgarinitiativ om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri

MedborgarinitiativMI 3/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.5.2022. 

13. Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2021

BerättelseB 4/2022 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.5.2022. 

14. Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2021

BerättelseB 5/2022 rd
Utskottets betänkandeReUB 4/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.5.2022. 

15. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 5.5.2022 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.43.