Senast publicerat 24-05-2021 16:58

Plenarprotokollets huvudsida PR 5/2018 rd Plenum Tisdag 13.2.2018 kl. 14.02—16.38

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 16.38. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.02—15.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.59—16.38). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-170208Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 8.2.2018 unionsärendena U 1, 2/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till i ärende U 1 och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till i ärende U 2. 

2.2.  Övriga meddelanden

Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-170271
Republikens presidents öppna brev 12.2.2018
Bilaga 2.2A

Anmälan om republikens presidents öppna brev om en ändring i statsrådet. 

2.3.  Övriga meddelanden

Elsi Katainen har meddelat att hon avbryter uppdraget som riksdagsledamot den 1 mars 2018 för att bli ledamot av Europaparlamentet. 

3.  Tuula Haatainens begäran om befrielse från uppdragen som medlem i social- och hälsovårdsutskottet och ersättare i förvaltningsutskottet

Begäran om befrielseBEF 2/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Thomas Blomqvists begäran om befrielse från uppdraget som medlem i framtidsutskottet

Begäran om befrielseBEF 3/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Joona Räsänens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i framtidsutskottet

Begäran om befrielseBEF 4/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Martti Mölsäs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i revisionsutskottet

Begäran om befrielseBEF 5/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

7.  Timo Harakkas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i finansutskottet

Begäran om befrielseBEF 6/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

8.  Johanna Ojala-Niemeläs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i lagutskottet

Begäran om befrielseBEF 7/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

9.  Eero Heinäluomas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet

Begäran om befrielseBEF 8/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

10.  Krista Kiurus begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet, ersättare i kommunikationsutskottet och ersättare i kulturutskottet

Begäran om befrielseBEF 9/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

11.  Simon Elos begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet

Begäran om befrielseBEF 10/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

12.  Interpellation om en jämlik utbildning

InterpellationIP 1/2018 rd
Framställande av interpellation

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken

Regeringens propositionRP 190/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 200/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningslagen och utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 201/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 204/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tredimensionella fastigheter

Regeringens propositionRP 205/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 3/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Regeringens propositionRP 4/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 206/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

21.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 14.2.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.38.