Senast publicerat 24-05-2021 18:08

Plenarprotokollets huvudsida PR 5/2020 rd Plenum Onsdag 12.2.2020 kl. 14.01—19.17

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 19.17. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.01—15.56) och förste vice talman Antti Rinne (15.56—19.17). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-284519Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Regeringens propositionRP 4/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 5/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 103/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker

Regeringens propositionRP 105/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gödselsfabrikat

Regeringens propositionRP 3/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

7.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019

BerättelseB 19/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

8.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019

BerättelseB 21/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

9.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

10.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Islamiska republiken Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor

Regeringens propositionRP 90/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 1/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2020. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 13.2.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.17.