Senast publicerat 24-05-2021 18:08

Plenarprotokollets huvudsida PR 50/2019 rd Plenum Tisdag 15.10.2019 kl. 13.59—16.11

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 16.11. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (13.59—15.59) och andre vice talman Juho Eerola (15.59—16.11). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-266019Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 22/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning

Regeringens propositionRP 48/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det

Regeringens propositionRP 50/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet

Regeringens propositionRP 46/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 21/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

Regeringens propositionRP 47/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

8.  Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)

Vilande lagförslagVLF 1/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2019 rd
En behandling

Riksdagen godkände lagförslaget i lagförslag VLF 1/2019 rd (RP 135/2018 rd) enligt betänkandet. Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 6/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018

BerättelseB 10/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2019. 

11.  Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018

BerättelseB 14/2019 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2019. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 16.10.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.11.