Senast publicerat 24-05-2021 17:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 51/2017 rd Plenum Onsdag 10.5.2017 kl. 14.03—22.58

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 22.58. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (14.03—16.18 och 22.35—22.58), talman Maria Lohela (16.18—17.47 och 19.27—21.43) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.47—19.27 och 21.43—22.35) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-124519Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2016 (B 7/2017 rd). 

3.  Fyllnadsval till stora utskottet

Val

Riksdagen valde Martti Talja till medlem i stora utskottet. 

4.  Fyllnadsval till grundlagsutskottet

Val

Riksdagen valde Outi Mäkelä till medlem i grundlagsutskottet. 

5.  Fyllnadsval till förvaltningsutskottet

Val

Riksdagen valde Kari Tolvanen till medlem och Harri Jaskari till ersättare i förvaltningsutskottet. 

6.  Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet

Val

Riksdagen valde Juha Pylväs till medlem och Elsi Katainen till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet. 

7.  Fyllnadsval till kulturutskottet

Val

Riksdagen valde Timo Heinonen till ersättare i kulturutskottet. 

8.  Fyllnadsval till ekonomiutskottet

Val

Riksdagen valde Markku Rossi till ersättare i ekonomiutskottet. 

9.  Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet

Val

Riksdagen valde Eero Lehti till ersättare i Finlands delegation i Nordiska rådet. 

10.  Fyllnadsval till bankfullmäktige

Val

Riksdagen valde Antti Kaikkonen till medlem i bankfullmäktige. 

11.  Fyllnadsval till riksdagens revisorer

Val

Riksdagen valde ledamot Wille Rydman till medlem och ledamot Eero Lehti till ersättare i riksdagens revisorer. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om kundens valfrihet inom social- och hälsovården samt ändring av 2 § i lagen om statens revisionsverk

Regeringens propositionRP 47/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, ekonomiutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen bordlade ärendet till plenum 16.5.2017. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 12/2017 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2017. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Keva

Regeringens propositionRP 27/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2017. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen och av 1 § i lagen om Energimyndigheten

Regeringens propositionRP 17/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2017. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 11.5.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 22.58.