Senast publicerat 24-05-2021 18:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 51/2019 rd Plenum Onsdag 16.10.2019 kl. 14.00—20.42

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.42. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.00—16.02 och 17.59—19.59) och andre vice talman Juho Eerola (16.02—17.59 och 19.59—20.42). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-266665Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 21/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 21/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Harakka)

Statsrådets skrivelseSR 5/2019 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Gruvlagen Nu - Initiativ till ändring av gruvlagen

MedborgarinitiativMI 7/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Regeringens propositionRP 51/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Regeringens propositionRP 49/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

7.  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018

BerättelseB 10/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018

BerättelseB 14/2019 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2019 rd
Enda behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om åtgärder för att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor

LagmotionLM 4/2019 rdSofia Vikman saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 21 kap. i strafflagen

LagmotionLM 6/2019 rdSari Sarkomaa saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 28/2019 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 10/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotion TBM 10/2019 rd till finansutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 30/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 2/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.10.2019. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 17.10.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.42.