Plenarprotokollets huvudsida
PR
51
2019 rd
Plenum
Onsdag 16.10.2019 kl. 14.00—20.42
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.42. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.00—16.02 och 17.59—19.59) och andre vice talman Juho Eerola (16.02—17.59 och 19.59—20.42). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-266665
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 21/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Harakka)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Gruvlagen Nu - Initiativ till ändring av gruvlagen
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
8
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Lagmotion med förslag till lag om åtgärder för att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor
Lagmotion
Sofia
Vikman
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 21 kap. i strafflagen
Lagmotion
Sari
Sarkomaa
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Remissdebatt
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotion TBM 10/2019 rd till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.10.2019. 
13
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 17.10.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.42. 
Senast publicerat 16-01-2020 16:12