Senast publicerat 06-05-2022 15:27

Plenarprotokollets huvudsida PR 51/2022 rd Plenum Fredag 6.5.2022 kl. 13.00—13.26

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.26. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.00—13.26). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-24427Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 5.5.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 68-70/2022 rd. 

2.2. Berättelser

Till riksdagen har lämnats Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2021 (B 17/2022 rd). 

2.3. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 54, 147, 155, 164, 170, 171, 174, 176-178, 181-183, 186-188, 190, 192/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

3. Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

BerättelseB 14/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

4. Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverkets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

BerättelseB 15/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

5. Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

BerättelseB 16/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Regeringens propositionRP 40/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.5.2022. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Regeringens propositionRP 33/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.5.2022. 

8. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 10.5.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.26.