Plenarprotokollets huvudsida
PR
52
2019 rd
Plenum
Torsdag 17.10.2019 kl. 16.00—18.15
Plenum började kl. 16.00. Plenum avbröts kl. 17.03. Plenum fortsatte kl. 18.00. Plenum avslutades kl. 18.15. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.03 och 18.00—18.00) och förste vice talman Tuula Haatainen (18.00—18.15). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-267077
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
näringsminister
Katri
Kulmuni
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
undervisningsminister
Li
Andersson
kommunikationsminister
Sanna
Marin
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om regeringens familjepolitik (Riikka Slunga-Poutsalo saf)
Muntligt spörsmål
MFT 35/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om tjänster för barnfamiljer (Pasi Kivisaari cent)
Muntligt spörsmål
MFT 36/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om barnfamiljers utkomst (Sofia Virta gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 37/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om regeringens klimatåtgärder (Saara-Sofia Sirén saml)
Muntligt spörsmål
MFT 38/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om bostadsbidragssystemet (Peter Östman kd)
Muntligt spörsmål
MFT 39/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om bostadslöshet (Pia Viitanen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 40/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om bostadslöshet bland kvinnor (Pia Lohikoski vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 41/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om behandlingstiderna för asylansökan och arbetstillstånd (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 42/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Mika Niikkos begäran om befrielse från medlemskap i kanslikommissionen
Begäran om befrielse
BEF 10/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 30/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 18.10.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.15. 
Senast publicerat 16-01-2020 16:30