Senast publicerat 24-05-2021 17:20

Plenarprotokollets huvudsida PR 52/2021 rd Plenum Torsdag 6.5.2021 kl. 15.59—18.01

Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 18.01. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (15.59—17.41) och andre vice talman Juho Eerola (17.41—18.01). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-371549Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Regeringens årsberättelse 2020 (B 3/2021 rd). 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2020 (B 10/2021 rd). 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Jussi Saramo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

3.1.  Muntlig fråga om arbetsrelaterad invandring (Riikka Purra saf)

Muntligt spörsmålMFT 96/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om regeringens ramförhandlingar (Matias Marttinen saml)

Muntligt spörsmålMFT 97/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om regeringens ramförhandlingar (Maria Guzenina sd)

Muntligt spörsmålMFT 98/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om EU:s återhämtningspaket (Peter Östman kd)

Muntligt spörsmålMFT 99/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om coronaintyg i gränsbevakningen (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 100/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.6.  Muntlig fråga om kollektivavtalssystemets framtid (Johannes Yrttiaho vänst)

Muntligt spörsmålMFT 101/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.7.  Muntlig fråga om familjeåterförening (Eva Biaudet sv)

Muntligt spörsmålMFT 102/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.8.  Muntlig fråga om EU:s återhämtningsfinansiering (Ano Turtiainen at)

Muntligt spörsmålMFT 103/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Interpellation om de beslut som regeringen inte fattade vid halvtidsöversynen

InterpellationIP 2/2021 rd
Framställande av interpellation

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 

5.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 17/2021 rd
Val

Riksdagen valde Pia Kauma till medlem och Juhana Vartiainen till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 47/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet

Regeringens propositionRP 12/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 12/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 133/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 133/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 36/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 6/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 36/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjölagen

Regeringens propositionRP 264/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 264/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 19/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 19/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling och 6 b § i straffregisterlagen

Regeringens propositionRP 244/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 244/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket

MedborgarinitiativMI 6/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 6.5.2021. 

14.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 6.5.2021 kl 18.10. Plenum avslutades kl. 18.01.