Senast publicerat 12-05-2022 10:09

Plenarprotokollets huvudsida PR 52/2022 rd Plenum Tisdag 10.5.2022 kl. 14.00—17.43

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.43. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—15.58) och förste vice talman Antti Rinne (15.58—17.43). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-25249Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 34, 35/2022 rd till utskott. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av finansieringslagstiftningen i anslutning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Regeringens propositionRP 68/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen

Regeringens propositionRP 64/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen

Regeringens propositionRP 70/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 30/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7. Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

MedborgarinitiativMI 5/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Regeringens propositionRP 40/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 40/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Regeringens propositionRP 33/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 33/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10. Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2022. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Regeringens propositionRP 27/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 58, 93/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2022. 

12. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 11.5.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.43.