Senast publicerat 12-05-2022 10:21

Plenarprotokollets huvudsida PR 53/2022 rd Plenum Onsdag 11.5.2022 kl. 14.05—17.57

Plenum började kl. 14.05. Plenum avslutades kl. 17.57. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.05—16.00) och talman Matti Vanhanen (16.00—17.57). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-25551Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 30/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 30/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3. Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

MedborgarinitiativMI 5/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 5/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Regeringens propositionRP 69/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

5. Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Regeringens propositionRP 27/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 58, 93/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7. Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

BerättelseB 8/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.5.2022. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 90/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.5.2022. 

9. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 12.5.2022 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.57.