Senast publicerat 24-05-2021 16:55

Plenarprotokollets huvudsida PR 54/2018 rd Plenum Onsdag 23.5.2018 kl. 13.59—17.28

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 17.28. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (13.59—16.28) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.28—17.28). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-192388Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor och 6 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft

Regeringens propositionRP 175/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-194441
Förslag till uttalande 22.5.2018
Bilaga 2A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 175/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 59/2018 rd
Val

Riksdagen valde ledamot Ari Jalonen och ledamot Reijo Hongisto till ersättare i finansutskottet. 

4.  Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Statsrådets redogörelseSRR 2/2018 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, försvarsutskottet, framtidsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet

Regeringens propositionRP 36/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 36/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 27 § i religionsfrihetslagen

LagmotionLM 9/2018 rdSari Essayah kd 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 20 kap. 1 och 7 § i strafflagen

LagmotionLM 10/2018 rdTimo Heinonen saml 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen

LagmotionLM 12/2018 rdVille Tavio saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 20 kap. 1 § i strafflagen

LagmotionLM 18/2018 rdJohanna Ojala-Niemelä sd 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

Regeringens propositionRP 48/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 5/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.5.2018. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 24.5.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.28.