Senast publicerat 24-05-2021 17:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 54/2020 rd Plenum Torsdag 16.4.2020 kl. 16.03—17.04

Plenum började kl. 16.03. Plenum avslutades kl. 17.04. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.03—17.04). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-297272Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin utrikesminister Pekka Haavisto familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen undervisningsminister Li Andersson 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om upphandlingen av de andningsskydd som behövs under coronavirusepidemin (Petri Huru saf)

Muntligt spörsmålMFT 52/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om skyddsutrustningens betydelse vid upphävandet av coronavirusbegränsningarna (Kai Mykkänen saml)

Muntligt spörsmålMFT 53/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om fördelningen av företagsstöden under coronaviruskrisen (Peter Östman kd)

Muntligt spörsmålMFT 54/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om icke-brådskande operationsverksamhet under coronaviruskrisen (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 55/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om att upphäva coronavirusbegränsningarna i skolorna i maj (Mikko Ollikainen sv)

Muntligt spörsmålMFT 56/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om bibliotekens utlåning under coronavirusepidemin (Anna Kontula vänst)

Muntligt spörsmålMFT 60/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om tryggande av tjänsterna för dem som hör till coronavirusets riskgrupper (Maria Guzenina sd)

Muntligt spörsmålMFT 57/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8.  Muntlig fråga om att följa coronaanvisningarna i vårdhemmen (Pekka Aittakumpu cent)

Muntligt spörsmålMFT 58/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.9.  Muntlig fråga om att trygga finansieringen till WHO (Atte Harjanne gröna)

Muntligt spörsmålMFT 59/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 32/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.4.2020. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta

Regeringens propositionRP 33/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.4.2020. 

5.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Övrigt ärendeÖ 16/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 13/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.4.2020. 

6.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Övrigt ärendeÖ 17/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 14/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.4.2020. 

7.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Övrigt ärendeÖ 18/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 15/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.4.2020. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 16.4.2020 kl. 17.15. Plenum avslutades kl. 17.04.